K u   a u t o m a p i i l    e n s 
k e r r a n    k ä y    P u t k i l a h e s s a


"Nythän noita automapiilijä mänee tästäki yhtenään eestakasi, mut muistam minä senki ku se enskerran teällä nähtii…"
 
 

K a r h u m ä e n    v e l j e k s e t

Alussa veljesten lentoharrastukselle naureskeltiin, nykyään heitä pidetään keskisuomalaisen siviili-ilmailun uranuurtajina
 
 
H u v i m a t k a    H e l s i n k i i n
v u o n n a    1 8 8 6


Tuleva kauppaneuvos Heikki Peura matkustaa Jämsä-höyrylaivalla liikematkalle Helsinkiin. Pärekoreihin on pakattu muutama kymmenen teertä ja metsoa, jotka viedään myytäväksi Kauppatorille.
 
  R a d i o n    k u u n t e l u o h j e
v u o d e l t a    1 9 3 1


Voidakseen täysin nauttia radiolähetyksistä, tulee radiokuuntelijan noudattaa seuraavia ohjeita…
 
  K u l t a i s i a    n e u v o j a
p u h e l i m e n    k ä y t t ä j i l l e


Miten on puheloidessa käyttäydyttävä? Vuoden 1920 ohjeita puhelimen käyttäjille.

 
 
K e s k i - S u o m e n    r a u t a t i e t

"Hoppa hoo!" laulavat radanrakentajat, kun Jyväskylän-Haapamäen -rataa rakennetaan. Ensimmäinen juna saapuu Jyväskylään vuonna 1896.
 
  J y v ä s k y l ä l ä i s e t    l a i v a n -
v a r u s t a j a
t


Rautatien valmistumiseen saakka Päijänne oli tärkeä tavarankuljetuksen väylä. Laivanvarustuksen pioneereja ja pitkäaikaisia vaikuttajia Keski-Suomessa olivat mm. Johan Parviainen ja Severus Konkola.
   
 

P ä i j ä n n e - k a l j a a s i t

Ennen höyrylaivojen aikakautta kolmimastoiset purjealukset kuljettivat vesisahoissa sahatut laudat Etelä-Suomen markkinoille.
 
  N e l o s t i e

Valtatie neljä muodostui paikallista hevosliikennettä varten suunnitelluista teistä. Keski-Suomessa maaston jyrkkiä korkeuseroja noudatellut tie tarjosi kulkijoilleen jännitystä mutkissa ja mäissä. Suurinta kiistaa tien linjauksessa aiheutti kysymys: kummalta puolelta Päijännettä valtatien tulisi kulkea?
   
    H e v o s k y y d i l l ä
S a a r i j ä r v e l l e
v u o n n a    1 9 2 1


"Vuonna 1921 matka Jyväskylästä Saarijärvelle kesti kaksi päivää ja matkalla tuli vastaan vain yksi auto."
 
  E l i a s    L ö n n r o t
S u o m e n    v i i m e i n e n
s i i p i r a t a s l a i v a


Ensimmäinen "Ellu" hinasi tukkilauttoja ja kuljetti matkustajia Keurusselällä vuosina 1891 -1926. Nykyinen laiva on edeltäjänsä näköisalus ja Keuruun matkailun vetonaula.

 
  J y v ä s k y l ä n
p u h e l i n y h d i s t y s


Puhelin esiteltiin ensimmäisen kerran suurelle yleisölle Philadelphian maailmannäyttelyssä vuonna 1876. Jo kaksi vuotta myöhemmin rakennettiin ensimmäinen puhelinlinja Muuramesta Jyväskylään. Kymmenen vuoden kuluttua syntyi Jyväskylän Telefooni-yhdistys.
 
  J u n a l l a    J y v ä s k y l ä s t ä
S u o l a h t e e n    v u o n n a    1 9 1 2


"Kulkien metsäisiä seutuja, joissa ainoastaan joku asumus yksinäisen metsälämmin rannalla vilahtaa silmään, laskee juna hyvää vauhtia Leppäveden kylän viljellylle alueelle ja Leppäveden asemalle, 12 km Jyväskylästä…"
 
    P o l k u p y ö r ä l l ä k i n    a j a m i s e e n
t a r v i t t i i n    a j o k o r t t i


"Ainakin vuosina 1914 ja 1915 vaadittiin polkupyörällä ajoon valokuvalla varustettu ajolupa. Ennen luvan heltiämistä piti antaa nimismiehelle ajonäyte taitonsa riittävyydestä…"
 
  K e s k i - S u o m e n
m u s e o s i l l a t


Vanhat kulkuväylät ovat osa suomalaisten menneisyyttä ja nykypäivää. Suomessa on 56 museotietä ja -siltaa. Museosilloista kaksi sijaitsee Keski-Suomessa: Viherin silta ja Heinäjoen silta.
   
    "R a n n a n k y l ä     s a a    n u k ku a
   h o r n a n u n t a !"


"Kun hän soitteli tärkeitä liikeasioitaan, olivat Rannankyläläiset joukolla linjalla huutamassa haloota yhteen ääneen minkä jaksoivat, sillä kuuluvuus oli huono ja oli opittu huutamaan…"

 
  K o i v i s t o n    m u s e o t i e

Koiviston museotie noudattelee vuosisatoja vanhoja tieuria.
   
 
ylös tekijät ja kuvalähteetwebdesign © Anssi Harjula 2001
© Finnica