P U H E T T A   J A   P O H D I N T A A   S U O M A L A I S U U D E S T A
Näkökulmia suomalaisuuden tutkimukseen ja ymmärtämiseen
PÄIVI LAHERMO
Suomalainen geenikartta

Tiivistelmä esitelmästä Jyväskylässä 8.4.1999

FT, Helsingin yliopisto

Päivi LahermoSuomalaisten geneettistä taustaa on viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana tutkittu yhä enemmän. Aluksi tätä työtä tehtiin lähinnä veriryhmä- ja proteiinimarkkeerien avulla, sittemmin on otettu käyttöön myös mitokondrion DNA:n ja Y-kromosomin geenimerkkien tutkimus.

Suomalaisten geneettisessä rakenteessa näkyy hyvin selvästi maamme asutushistoria ja paikallisen isolaation vaikutus. Koko maamme väestöä tarkasteltaessa voidaan geneettisen muuntelun havaita olevan hyvinkin samankaltaista koko väestön keskuudessa. Sen sijaan kun keskitymme pienempien väestöyksiköiden, esim. yksittäisten kuntien väestön muuntelun tutkimiseen, voidaan näiden yksiköiden välillä havaita suuriakin eroja. Sattuman vaikutuksesta tietyillä alueilla yksittäiset ominaisuudet ovat rikastuneet, toiset taas tyystin kadonneet. Tämän voi havaita muun muassa eräiden yleisten perinnöllisten tautien täydellisenä puuttumisena maastamme, kun taas täällä esiintyy paikallisesti rikastuneena sellaisiakin tauteja, jotka ovat muualla maailmassa ainakin nykyisen tietämyksen mukaan selvästi harvinaisempia.

Nykyisen väestömme geneettinen muuntelu on osoittautunut pääpiirteiltään hyvin samankaltaiseksi kuin muiden Euroopan kansojen, on sitten kyse niin läheisimpiä suomalais-ugrilaisia kuin indo-eurooppalaisia kieliä puhuvista naapureistamme. Selvimmät geneettiset yhteydet ovat länteen ja etelään päin. Itään viittaavia ominaisuuksia on havaittavissa vain hvyin vähän, esimerkiksi joidenkin harvinaisten veriryhmien suhteellisessa yleisyydessä Suomessa, ja erään läntisestä Eurooppasta täysin puuttuvan Y-kromosomin ominaisuuden esiintymisessä maassamme. Näistäkin merkittävän osan voidaan katsoa olevan lähinnä itäisille ja pohjoisille suomalais-ugrilaisia kieliä puhuville kansoille yhteisiä piirteitä.

Yhtä suppeaa maantieteellistä lähtökohtaa kaikelle suomen kansassa esiintyvälle geneettiselle variaatiolle on täysin turha etsiä. Ennemminkin geneettinen kirjomme on seurausta useampana eri aikakautena eri suunnista tulleista vaikutteista, joista balttilaiset ja germaaniset korketukset ovat jättäneet selvästi itäisiä vaikutteita selvemmän merkin nykypolviin.

alkuun paluu etusivullekuvat © Tauri Kankaanpää 1999
webdesign © Päivi Hintsanen 1999
© Finnica