MAAKUNNALLISET TOIMIJAT

Keski-Suomen Museo


Vuonna 1931 perustettu Keski-Suomen museoyhdistys otti ajaakseen jo pari vuosikymmentä esillä olleen ajatuksen Maakuntamuseon perustamisesta Jyväskylään. Museo avattiinkin saatujen lahjoitusten turvin yleisölle jo seuraavana vuonna Walter Parviaisen talossa Cygnauksenkatu 10:ssä. Museon taideosasto avattiin 1953 Kauppakatu 15:ssä. Museo sai uudet tilat, kun akateemikko Alvar Aallon suunnittelema museorakennus valmistui Ruusupuistoon vuonna 1961. Museo siirtyi Jyväskylän kaupungin omistukseen museolautakunnan alaisuuteen vuonna 1981 ja vuodesta 1989 museota on hallinnut kulttuurilautakunta. Keski-Suomen museon näyttelytilat sijaitsevat osoitteessa Alvar Aallon katu 7. www.jkl.fi/ksmuseo/ksmuseo.htm


Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen maakuntaliitto perustettiin vuonna 1929. Suomessa maakuntaliitot olivat aluksi kotiseutu- ja sivistysjärjestöjä. Liitto oli myös tärkein Keski-Suomen läänin perustamisen puolestapuhuja aina läänin perustamiseen saakka.
Maakuntaliitto on alueellinen kehittämisviranomainen, joka vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja suunnittelusta. Liitto ajaa maakunnan, kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja, sekä palvelee niitä tuottamalla kehittämisohjelmia, -ideoita, -hankkeita, selvityksiä ja tutkimuksia. Keski-Suomen liitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat keskisuomalaiset kunnat ja kaupungit. Liittoa hallitaan kansanvaltaisesti. Maakuntavaltuustolla on ylin päätösvalta. Valtuusto valitsee käytännön päätöksenteosta vastaavan maakuntahallituksen. Valtuuston ja hallituksen alaisuudessa toimii Keski-Suomen liiton toimisto, jota johtaa maakuntajohtaja. Maakuntaliitto ohjaa myös eräiden EU:n alue- ja rakennepoliittisten ohjelmien toimeenpanoa maakunnassa. www.keskisuomi.fi/


Länsi-Suomen lääninhallitus

Keski-Suomi kuuluu Länsi-Suomen lääninhallituksen alaisuuteen. Kaikkiaan Lääninhallituksia on kuusi ja palveluita hoidetaan lisäksi alueellisissa palveluyksiköissä. Keski-Suomen palveluyksikkö sijaitsee Jyväskylässä, osoitteessa Cygnaeuksenkatu 1. Lääninhallitusten tehtävä on toimia valtion asiantuntijavirastona sekä edistää valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista. Lääninhallitukset toimivat eri ministeriöiden yhteisenä alueviranomaisena. Lääninhallitusta johtaa tasavallan presidentin nimittämä maaherra.

Lääninhallitus hoitaa sosiaali- ja terveyshallintoon, opetus- ja kulttuurihallintoon, poliisihallintoon, pelastushallintoon, liikennehallintoon, kuluttaja- , kilpailu- ja elintarvikehallintoon, eläinlääkintähuoltoon ja eläinsuojeluun, oikeushallintoon sekä liikunta- ja nuorisotoimeen liittyviä tehtäviä. Lääninhallituksen tehtäviin kuuluu edistää, seurata ja arvioida toimialaansa kuuluvien paikallisten palvelujen toteutumista, mm. kuntien tuottamien peruspalveluiden osalta. Lääninhallitukset huolehtivat toimialallaan valvonnasta ja tarkastuksesta sekä eräistä luvista. Myös yleisestä turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu lääninhallitusten toimintaan - poliisin ja pelastustoimen aluejohdot ovat lääninhallituksissa. Lääninhallitukset tekevät rahoituspäätöksiä toiminta-alueellaan toteutettavista, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista EU:n rakennerahastohankkeista.
www.laaninhallitus.fi/lh/lansi/home.nsf


Keski-Suomen TE-keskus

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) on valtion alueellinen palvelukeskus. TE-keskus toteuttaa alueellaan elinkeino-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa. Taustalla on kolme ministeriötä: kauppa- ja teollisuuministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä työministeriö. Lisäksi TE-keskus on Tekesin, Fipron, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Keksintösäätiön alueorganisaatio. TE-keskus on maakunnan merkittävin rahoittaja niin kansallisessa kuin EU-rahoituksessa. Keskuksen kautta kanavoituu vuositasolla 166 miljoonaa euroa Keski-Suomen kehittämiseen.

Keski-Suomen TE-keskus palvelee aloittavia yrittäjiä, pk-yrittäjiä, maaseutuyrittäjiä sekä työvoimatoimistoverkoston kautta työnantajia ja työnhakijoita. Järjestämme neuvontaa, koulutusta, rahoitusta ja kehittämispalveluja. TE-keskus osallistuu ja vaikuttaa koko Keski-Suomen maakunnan kehittämiseen. Tavoitteena on elinvoimainen ja monipuolinen elinkeinorakenne sekä tasapainoinen aluerakenne. TE-keskus sijaitsee Wanha lääni -talossa Cygnaeuksenkatu 1:ssä Jyväskylässä. TE-keskukset perustettiin vuonna 1997. TE-keskuksia on yhteensä 15.
www.te-keskus.fi/keski-suomi


Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Jyväskylän kaupunginkirjasto on vuodesta 1978 alkaen toiminut Keski-Suomen maakuntakirjastona, jonka toimialueeseen Jyväskylän kaupungin lisäksi kuuluu 29 kuntaa. Maakuntakirjasto järjestää vuosittain useita koulutus- ja tiedotustilaisuuksia alueen kirjastoille. Se hoitaa alueellista tietopalvelua mm. kokoamalla Keski-Suomea esittelevää aineistoa. Maakuntakokoelmaan hankitaan keskisuomalaisten kirjailijoiden kirjoittamia teoksia ja Keski-Suomea esittelevää kirjallisuutta, musiikkia, av-aineistoa ym.

Maakuntakirjasto ylläpitää Keski-tietokantaa, jossa on viitetietoina keskisuomalaisten kirjailijoiden kirjoittama kaunokirjallisuus, Keski-Suomea koskeva tietokirjallisuus, maakuntakokoelma, Keski-Suomi-sisältöisiä aikakauslehtiartikkeleita sekä aluetta koskevia painamattomia opinnäytteitä. Keski-tietokanta on osoitteessa www.jkl.fi/kirjasto/maakunta/keskitietokanta.html. Tekeillä on Keskisuomalainen kirjallisuus -sivusto, jolla esitellään keskisuomalaisia kirjailijoita ja heidän tuotantoaan, kirjallisuudentutkimusta, kirjallisuusyhdistyksiä, kirjakauppoja ja antikvariaatteja ym. Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjaston osoite on Vapaudenkatu 39 - 41. www.jkl.fi/kirjasto/


Jyväskylän maakunta-arkisto

Jyväskylän maakunta-arkisto (JyMA) perustettiin vuonna 1967. Perustamiseen vaikuttivat ja toimintaa leimaavat edelleen vahvasti Jyväskylän yliopiston historian tutkimuksen ja opetuksen tarpeet. Maakunta-arkisto on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on säilyttää julkishallinnon arkistoja. Arkisto ottaa vastaan myös lahjoituksina tai talletuksina yksityisluontoisia asiakirjoja. Lisäksi arkiston tehtäviin kuuluu kouluttaa ja ohjata viranomaisia asiakirjahallinnon kehittämisessä. Maakunta-arkiston piirinä on Keski-Suomen liiton alue.
Jyväskylän maakunta-arkiston uudet toimitilat valmistuivat syksyllä vuonna 2000. Professori Arto Sipisen maakunta-arkiston käyttöön suunnittelemassa rakennuksessa on arkistotilaa noin 10 hyllykilometriä.
www.narc.fi/Arkistolaitos/jyma/Jyväskylän taidemuseo - Keski-Suomen aluetaidemuseo

Jyväskylän taidemuseo vastaa Keski-Suomen aluetaidemuseona oman alueensa visuaalisen kulttuurin tallentamisesta ja esille saattamisesta. Museon toimintaan kuuluvat kokoelmien keruu, dokumentointi, tutkimus ja esilläpito sekä museopedagogisen materiaalin ja palveluiden tuottaminen.

60-luvulta lähtien Keski-Suomen museo harjoitti aluetaidemuseotoimintaa kierrättäessään kunnissa pienoisnäyttelyitä. Keski-Suomen museolta taidekokoelmat ja tehtävät siirrettiin Alvar Aalto -museolle, joka toimi sekä kaupungin taidemuseona että arkkitehtuurin erityismuseona ja vuodesta 1981 aluetaidemuseona. Kuvataideosaston irtaannuttua Alvar Aalto -museosta opetusministeriö nimesi vuoden 1998 alusta alkaen syntyneen Jyväskylän taidemuseon Keski-Suomen aluetaidemuseoksi. Museon kokoelmanäyttelyt ovat esillä osoitteessa Kauppakatu 23 (Holvi) ja vaihtuvat näyttelyt osoitteessa Kilpisenkatu 8 (Suoja). Taidemuseon alaisuudessa toimivat lisäksi Grafiikkakeskus ja Galleria Harmonia osoitteessa Hannikaisenkatu 38.
www.jkl.fi/kulttuuri/taidemuseo/


Keski-Suomen maaseutukeskus

Keski-Suomen Maaseutukeskus on maakunnallinen maatilatalouden, maaseutuyrittämisen, koti- ja kalatalouden kehittämis- ja neuvontajärjestö. Maaseutukeskuksen toimialueena on koko Keski-Suomen maakunta lukuun ottamatta Kuhmoisten ja Joutsan kuntaa. Varsinaisia jäseniä ovat mm. alueen maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset ja -osastot sekä kyläyhdistykset ja seurat. Lisäksi jäseniä ovat muut maa- tai kalatalouteen liittyvät seurat ja yhdistykset. Maaseutukeskus toimii aktiivisesti maatilojen ja maaseutuyritysten liiketoiminnan ja tuotannon kehittäjänä yhteistyössä jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa. Tavoitteena on avustaa maaseutuyrittäjiä saavuttamaan yritystoiminnastaan mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos unohtamatta tuotannon eettisyyttä, ympäristövaikutuksia ja yrittäjien elämänlaatua sekä työmäärää. Maaseutukeskuksen toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä, osoitteessa Kauppakatu 19 B. www.maaseutukeskus.fi/ks/


Keski-Suomen ympäristökeskus

Alueelliset ympäristökeskukset kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalaan ja
huolehtivat toimialueellaan ympäristönsuojelusta, alueidenkäytöstä ja rakentamisen ohjauksesta sekä luonnonsuojelusta ja kulttuuriympäristön hoidosta. Keskukset tuottavat tietoa ympäristön kuormituksesta ja tilasta sekä edistävät ympäristötietoisuutta. Ympäristökeskukset hoitavat myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat
vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät. Keski-Suomen ympäristökeskuksen toiminta-alueena on Keski-Suomen maakunta ja sen 30 kuntaa. Ympäristökeskus toimii maakunnan ihmisten, luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta sekä maakunnan vetovoimaisuuden parantamiseksi yhteistyössä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Ympäristökeskus osallistuu myös aktiivisesti aluekehitystyöhön sekä tukee maakunnan liiton toimintaa. Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä osoitteessa Ailakinkatu 17.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=79&lan=fi


Keski-Suomen taidetoimikunta

Keski-Suomen taidetoimikunta on opetusministeriön alainen valtion taidehallinnon yksikkö. Vuodesta 1968 toimineen taidetoimikunnan tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen Keski-Suomessa, alueellisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja kulttuurin nostaminen osaksi aluekehitystyötä. Näihin päämääriin taidetoimikunta pyrkii mm. toteuttamansa apurahapolitiikan sekä läänintaiteilijoiden työn myötä. Keski-Suomen taidetoimikunnan toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä, Lääninhallituksen tiloissa osoitteessa Cygnaeuksenkatu 1.
www.kstaide.net/

Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi)

Keski-Suomen Liikunta ry on 1993 perustettu maakunnallinen palvelu- ja yhteistyöjärjestö sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) jäsen. Järjestö toimii maakunnallisen liikunnan ja urheilun kehittäjänä, kouluttajana ja edunvalvojana. Keski-Suomen Liikunnan jäseniä ovat mm. valtakunnalliset lajiliitot, niiden alueyksiköt, keskisuomalaiset urheiluseurat sekä kansanterveysjärjestöt. Alueen tehtävänä on tukea liikunnan ja urheilun paikallisyksiköitä sekä kehittää maakunnallisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastusta sekä aikuisten kunto- ja terveysliikuntaa. Tällä hetkellä Keski-Suomen Liikunta ry:n toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä Keski-Suomen Talossa, Sepänkatu 4 B.
www.keski-suomenliikunta.fi


Keski-Suomen kirjailijat ry

Keski-Suomen kirjailijat perustettiin 1962 alueen kirjailijoiden yhdistykseksi. Se perustettiin täydennykseksi ja vastapainoksi valtakunnalliselle Suomen kirjailijaliitolle. Yhdistys pyrkii lisäämään kirjailijoiden ammattitaitoa ja parantamaan heidän toimintaedellytyksiään. Yhdistys teki vuonna 1973 läänin taidetoimikunnalle aloitteen lääninkirjailijan viran saamiseksi Keski-Suomeen. Virka perustettiin seuraavana vuonna.
Keski-Suomen kirjailijat tukee maakunnan kirjallisuusharrastusta ja ohjaa harrastajakirjoittajia, se järjestää alan seminaareja ja kirjoituskilpailuja. Lisäksi se ylläpitää arvostelupalvelua. Yhdistyksen aloitteesta perustettiin 1976 Keski-Suomen Kynäri maakunnan harrastajakirjoittajien yhdyssiteeksi. Yhdistysten tärkeimpiin aikaansaannoksiin kuuluu mm. Jyväskylän kirjailijatalo.


Taito-Aivia - Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry.


Yhdistyksen tavoite on edistää suomalaista käsityötä elinkeinona, kulttuurina ja taitona Keski-Suomen maakunnan alueella. Yhdistys on perustettu vuonna 1913 ja sijaitsee Jyväskylässä.
Taito-Aivia toimii aktiivisesti alueellisessa kehittämistyössä. Visiona on kehittää Keski-Suomesta maakunta, jossa käsiteollisuus on elinvoimainen ja kilpailukykyinen elinkeino ja näkyvä osa keskisuomalaista kulttuuria. Taito-Aivian toimintaan kuuluu myös käsiteollisuuden ja käsityön tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, myynti ja markkinointi. Yhdistys on Suomen Käsi- ja taideteollisuusliiton jäsen. Keski-Suomen paikalliset käsityökeskukset sijaitsevat Joutsassa, Keuruulla, Saarijärvellä ja Viitasaarella.

www.aivia.fi/


Luova paja

Luovan alan tekijät, tapahtumat ja kohteet, sekä tietoa alan koulutuksesta ja tukijärjestelmistä www.luovapaja.fi

ALKUUN >>

ETUSIVULLE >>