K i r k k o t a i d e

a l t t a r i t a u l u t

m u u t   m a a l a u k s e t
i k o n o s t a a s i t
v e i s t o k s e t ,   p u u v e i s t o k s e t,   r i s t i t   j a   k r u s i f i k s i t
r e l i e f i t
k a t t o -,   s e i n ä -   j a   k o r i s t e m a a l a u k s e t
f r e s k o t
l a s i m a a l a u k s e t   j a   v ä r i l a s i t y ö t
t e k s t i i l i t e o k s e t
v a i v a i s u k o t
p a t s a a t  Alttaritaulut

 
Hankasalmen kirkko: K r i s t u s   G e t s e m a n e s s a
Joutsan kirkko: K r i s t u s   r i s t i l l ä
Jyväskylän kaupunginkirkko: S a l l i k a a   l a s t e n   t u l l a   m i n u n   t y k ö n i
Jämsankosken kirkko: K u l k i j o i t a   k i r k k o t i e l l ä
Jämsän kirkko: K r i s t u k s e n   k i r k a s t u m i n e n   j a   E h t o o l l i s e n   a s e t t a m i n e n
Karstulan kirkko: K r i s t u s   p u h u u   k a n s a l l e   G e n n e s a r e t i n   j ä r v e l l ä
Keljon kirkko, Jyväskylä: H ä n   o n   k e s k e l l ä m m e
Keuruun uusi kirkko: E n k e l i   i l m e s t y y   K r i s t u k s e l l e   G e t s e m a n e s s a
Keuruun uusi kirkko: K r i s t u s   r i s t i l l ä
Keuruun vanha kirkko: E h t o o l l i n e n   j a   R i s t i i n n a u l i t t u
Kinnulan kirkko: J e e s u k s e n   y l ö s n o u s e m u s
Kivijärven kirkko: P i e t a r i   k i e l t ä ä   J e e s u k s e n
Konginkankaan kirkko: K r i s t u s   r i s t i l l ä
Konneveden kirkko: T a a k a n k a n t a j a t
Korpilahden kirkko: T u l k a a   m i n u n   t y k ö n i   k a i k k i
Koskenpään kirkko, Jämsänkoski: J e e s u s   s i u n a a   l a p s i a
Kuhmoisten kirkko: M a r i a   j a   M a g d a l e n a   r i s t i n   j u u r e l l a
Laukaan kirkko: K r i s t u s   k i r k a s t u s v u o r e l l a
Luhangan kirkko: J e e s u s   s e i s o o   o v e l l a   j a   k o l k u t t a a
Multian kirkko: V o i t t a v a   K r i s t u s   e l i   R i s t i i n n a u l i t t u
Petäjäveden uusi kirkko: Y l ö s n o u s s u t   J e e s u s   s i u n a a m a s s a   l a p s i a
Petäjäveden vanha kirkko: E h t o o l l i n e n
Pihlajaveden kirkko, Keuruu: K r i s t u s   r i s t i l l ä
Pihtiputaan kirkko: T u l k a a   m i n u n   t y k ö n i
Pylkönmäen kirkko: E h t o o l l i s e n   a s e t t a m i n e n
Saarijärven kirkko: K r i s t u s   k i r k a s t u s v u o r e l l a
Sumiaisten kirkko: K r i s t u s   r i s t i l l ä
Suolahden kirkko: T u l k a a   m i n u n   t y k ö n i
Säynätsalon kirkko: I t ä m a a n   t i e t ä j ä t   j a   B e t l e h e m i n   t ä h t i   s e k ä   P a i m e n t e n   k u m a r r u s
Taulumäen kirkko, Jyväskylä: J e e s u s   k u l k e e   v e t t e n   p ä ä l l ä
Taulumäen kirkko, Jyväskylä: H y v ä   p a i m e n
Toivakan kirkko: R i s t i i n n a u l i t t u
Uuraisten kirkko: K r i s t u k s e n   k i r k a s t u s
Viitasaaren kirkko: J e e s u s   r i s t i l l ä
Äänekosken vanha kirkko: K r i s t u k s e n   y l ö s n o u s e m u sAlttaritaulu
on kirkkotilan keskeinen koristus. Uuden kirkon valmistuttua köyhissä seurakunnissa alttarille sijoitettiin maalauksen sijaan puinen risti. Alttaritaulun tekijät olivat vielä 1800-luvun alussa lähes poikkeuksetta ammattikuntamaalareita. Edellisen vuosisadan käytäntöä noudattaen he huolehtivat kaikesta koristemaalauksesta kirkon muiden maalaustöiden ohessa. Maalaus on yleensä sijoitettu alttarilaitteeseen, jonka rakenne ja muotokieli heijastelee sen rakennusajankohtaa. Klassiset muodot ovat olleet kautta aikain suosittuja, uusgotiikka toi dynaamisempia ratkaisuja. Ainakin Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten Kuoreveden ja Uuraisten kirkkojen alttariseinään on alunperin maalattu näyttävä, paksua kangasta imitoiva draperiamaalaus korostamaan alttaria ja alttaritaulua. Keuruun vanhassa kirkossa maalaus on vieläkin näkyvillä. Kirkkotaiteen taso huolestutti 1800-luvun puolessa välissä mm. Suomen Taideyhdistystä siinä määrin, että se lähetti asiasta hiippakuntien kirkkoherroille kiertokirjeen. Kirjeessä taideyhdistys tarjoutui avustamaan alttaritauluhankinnoissa ja välittämään tilauksia sopiviksi katsomilleen taiteilijoille. Esim. Kuhmoisten nykyinen alttaritaulu tilattiin taideyhdistyksen opastuksella. Akateemisen taiteilijakoulutuksen saaneet suomalaissyntyiset maalarit valtasivat 1850-luvulta lähtien alttaritaulutuotannon. Esim. kiertävän käsityöläismaalarin C. F. Blomin tekemät alttaritaulut ovat lähes poikkeuksetta saaneet siirtyä uudempien tieltä sakaristojen ja varastojen seinille.


   Muut maalaukset
 
Joutsan kirkko: R i s t i i n n a u l i t t u
Keuruun vanha kirkko: V i i m e i n e n   t u o m i o
Keuruun vanha kirkko: K r i s t u s   p e s e e   o p e t u s l a s t e n s a   j a l k o j a
Korpilahden kirkko: G e t s e m a n e
Kuoreveden kirkko: R i s t i i n n a u l i t t u   j a   E h t o o l l i n e n
Kuoreveden kirkko: E n k e l i   v i e   s i e l u a   J u m a l a n   l u o
Laukaan kirkon kellotapuli: M a r i a   j a   J e e s u s - l a p s i
Luhangan talvikirkko: E h t o o l l i n e n
Saarijärven kirkko: E h t o o l l i n e n
Saarijärven kirkko: R i s t i i n n a u l i t t u
   Ikonostaasit
 
Jyväskylän ortodoksinen kirkko: J y v ä s k y l ä n   o r t o d o k s i s e n   k i r k o n   i k o n o s t a a s i
   Veistokset, puuveistokset, ristit ja krusifiksit
 
Kannonkosken kirkko: p u i n e n   k r u s i f i k s i
Konneveden kirkko: v e i s t o k s e t
Kuoreveden kirkko: k r u s i f i k s i
Kyyjärven kirkko: p r o n s s i n e n   k r u s i f i k s i
Pyhän Olavin seurakunnan kirkko: M a r i a     j a   J o h a n n e s   R i s t i i n n a u l i t u n   y m p ä r i l l ä
Pyhän Olavin seurakunnan kirkko: R i s t i n t i e
Pylkönmäen kirkko: M a d o n n a   j a   l a p s i
Saarijärven kirkko: M a d o n n a
Saarijärven kirkko: E n k e l i
Säynätsalon kirkko: t r i u m f i k r u s i f i k s i
Vaajakosken kirkko, Jyväskylän mlk: V a a j a k o s k e n   k i r k o n   a l t t a r i r i s t i
   Reliefit
 
Jämsän kirkko: r e l i e f i
Kuhmoisten kirkko: r e l i e f i t
   Katto-, seinä- ja koristemaalaukset
 
Jämsän kirkko: k o r i s t e m a a l a u k s e t
Jämsän neljäs kirkko: k o r i s t e m a a l u k s e t
Keuruun vanha kirkko: 1 8 3 0 - l u v u n   k o r i s t e m a a l a u k s e t
Keuruun vanha kirkko: 1 7 8 0 - l u v u n   k o r i s t e m a a l a u k s e t
Konneveden kirkko: k o r i s t e m a a l a u k s e t
Korpilahden kirkko: K o r p i l a h d e n   k i r k o n   k o r i s t e m a a l a u k s e t
Kuhmoisten kirkko: k o r i s t e m a a l a u k s e t
Kuoreveden kirkko: K u o r i s e i n ä n   v e r h o s o m m i t e l m a
Multian kirkko: k o r i s t e m a a l a u k s e t
Petäjäveden uusi kirkko: k o r i s t e m a a l a u k s e t
Pihtiputaan kirkko: k o r i s t e m a a l a u k s e t
Pylkönmäen kirkko: k o r i s t e m a a l a u k s e t
Säynätsalon kirkko: k o r i s t e m a a l a u k s e t
Taulumäen kirkko, Jyväskylä: k o r i s t e m a a l a u k s e t
Toivakan kirkko: T o i v a k a n   k i r k o n   k a t t o m a a l a u k s e t
   Freskot
 
Muuramen kirkko: P i e t a r i   j a   J o h a n n e s   p a r a n t a v a t   r a m m a n   J e r u s a l e m i n   t e m p p e l i s s ä . . .
   Lasimaalaukset ja värilasityöt
 
Jyväskylän kaupunginkirkko: l a s i m a a l a u k s e t
Jämsankosken kirkko: u u s i m m a t   l a s i m a a l a u k s e t
Jämsankosken kirkko: l a s i m a a l a u s
Jämsän kirkko: l a s i m a a l a u k s e t
Pihlajaveden kirkko, Keuruu: E l ä m ä n   v a l o
Pyhän Olavin seurakunnan kirkko: l a s i m a a l a u k s e t
Säynätsalon kirkko: l a s i m a a l a u k s e t
Äänekosken kirkko: l a s i m a a l a u s
   Tekstiiliteokset
 
Keltinmäen kirkko, Jyväskylä: Y l ö s n o u s e m u s
Saarijärven kirkko: k i r k k o t e k s t i i l i t
Säynätsalon kirkko: a l t t a r i t e k s t i i l i t
Taulumäen kirkko, Jyväskylä: k i r k k o t e k s t i i l i t
   Vaivaisukot
 
Karstulan kirkko: K a r s t u l a n   k i r k o n   v a i v a i s u k k o
Keuruun vanha kirkko: K e u r u u n   v a n h a n   k i r k o n   v a i v a i s u k k o
Kivijärven kirkko: K i v i j ä r v e n   k i r k o n   v a i v a i s u k k o
Kuoreveden kirkko: K u o r e v e d e n   k i r k o n   v a i v a i s u k k o
Multian kirkko: M u l t i a n   k i r k o n   v a i v a i s u k k o
Pihlajaveden vanha kirkko, Keuruu: P i h l a j a v e d e n   k i r k o n   v a i v a i s u k k o
Pylkönmäen kirkko: P y l k ö n m ä e n   k i r k o n   v a i v a i s u k k o
Viitasaaren kirkko: V i i t a s a a r e n   k i r k o n   v a i v a i s u k k o
   Patsaat
 
Säynätsalon kirkko: s a n k a r i p a t s a s