Aalto Alvar
Aaltonen Wäinö
Ahlstedt Fredrik
Ahlstedt Nina
Allenius J. A.
Annala Matias
Antti Eskelinen Ky Arkkitehtitoimisto
Arantola Hannele
Aro Erkki
Arppe Anton Wilhelm
Autere Hannes
Backman Johan
Bassi Charles
Bengts Carl
Berg Johan
Bergman-Karola Hilja Maria
Björk Aleksanteri
Björkqvist Herman S.
Blom Carl Fredrik
Blomstedt Yrjö
Blomstedt Pauli E.
Blomstedt Märta
Boman August
Borg Elsi
Cavén Alfred
Cawen Alvar
Cawen Ragni
Colliander Tito
Danielson Selinda
Danning Alf
Decker Theodor
Diederichs Carl Gabriel
Ekman Robert Wilhelm
Ellmen Fredrik
Engel Carl Ludvig
Engeström-Anttila Wilhelm
Eskell (Eskelinen) Antti
Filén Emil
Finne Gunnar
Frang Felix
Frosterus-Såltin Alexandra
Godenhjelm Berndt Abraham
Granstedt Anders Fredrik
Granstedt Theodor
Groenen René
Hakola Antti (Anders Andersson)
Hakola Anton
Halonen Pekka
Hartikainen Niilo
Hautala Frans
Haverinen A. E.
Heiska Jonas
Helminen Martta
Henriksson Georg
Holpainen Erik Johan
Honka Matti
Honkanen Eero
Huusari Martti
Hämäläinen Matti
Hänninen Isak
Ilkka Elias
Ilves Tuija
Jansson Viktor
Junkkarinen Arvi
Juola Saara
Juveli Simon
Järnefelt Eero
Jääskeläinen Aulis
K.A. Nylund – E. Vänttinen Rakennusyhtymä
Kaisko Juho
Kaisti Riikka
Kajaniemi Aino
Kallio Kauno S.
Kantonen Erkki
Karjalahti Mikko
Kivimaa Olavi
Kjellberg Amanda
Koivisto Aukusti
Kollin Kustaa
Koponen A.
Korkiakoski Otto
Koskela Nils (Niilo)
Koskinen Pauli
Kosonen Onni
Kuorelahti Jari
Kuorikoski Heikki Matinpoika
Kuorikoski Jaakko Heikinpoika
Kuorikoski Lauri Heikki
Kuorikoski Juho Jaakko Jaakonpoika
Kuorikoski Gustaf
Kuusi Olli
Laine Odert
Laitinen Esko
Lampén Matti
Larkas Veikko
Launis Ilmari
Lehtinen Urho
Lehtinen Armas
Leinonen Paavo
Leisten Veikko
Leppänen Eerik Jaakonpoika
Leppänen Eino
Leppänen Jaakko Klemetinpoika
Leppänen Jaakko Jaakonpoika
Liljeqvist Bertel
Lindgren Armas
Lindh J.E.
Lindqvist Ludvig Isak
Lindqvist Thorvald
Linturi Annikki
Lohrmann Ernst B.
Lukumies Pellervo
Lönnberg William
Malander Anders
Malmberg John
Manche Lou
Merenmies Jaakko
Milde M.
Mäntynen Tuomas
Nordenswan Mikael
Noronen Olavi
Nyberg Herman
Nylund K. A.
Nyström Toini
Oikari Jorma
Paatela Toivo
Pajunen Taavetti
Palmqvist Wäinö Gustaf
Poikonen Uuno
Rahikainen Taavetti
Rahola Ulla
rakennusliike Kosti Hollménin
Rautio Penni
Reinius Karl Viktor
Reponen rakennusliike
Riihimäki Paavo
Rijf Jaakko
Ruuska Iisakki
Räsänen Eino
Rönnberg Hanna
Sadeniemi Yrjö
Saksa Juhani
Salmenlinna Antti
Salo Heikki
Salokivi Santeri
Sarre Aslak
Selin Helmer
Silvén Simon
Sjöström Wilho
Soldan-Brofeldt Venny
Stenbäck Josef
Streng Natta
Suomalainen Timo
Suonperä Jaakko
Söderstrand Carl Gustaf
Tarvainen Erkki
Teppo Jorma
Teräsvirta Einari
Tilén Johan
Tuoriniemi Samuli
Tuoriniemi Sakari
Tuukkanen Bruno
Töyrylä Esko
Vaskinen Yrjö
Viiste Juhani
Virkkunen Erkko
von Engeström-Ahrenberg Vidolfa
Vuolle-Apiala Risto
Vuorinen Mikko
Wider Albert
Wigren J.
Åkerblom Matti
Åkergren Matti
Östman Jakob